۱- کدامیک از موارد زیر می‌تواند نام یک خانه از خانه‌های صفحه کاری Excel باشد؟
الف: ۲BZ ب: ZB2 ج: BZ2 د: Z2B
2- پسوند فایلهای ذخیره‌سازی Excel چیست؟
الف: DDC ب: PRG ج: XLS د: DBF
3- کلید CTRL+Y معادل کدام فرمان است؟
الف: REDO ب: UNDO ج: VIEW د: WINDOW
4- توسط فرمان UNDO تعداد چند فرمان آخر را می‌توان حذف کرد؟
الف: ۱۶ ب: ۱۴ ج: ۱۰ د: ۱
۵- برای اجرای سریع فرمان UNDO کلیدهای ……… و برای اجرای سریع فرمان REDO کلیدهای ….. مورد استفاده قرار می‌گیرند.
الف: CTRL+Z , CTRL+Y ب: CTRL+S , CTRL+Z
ج: CTRL+Y , CTRL+Z د: CTRL+C , CTRL+V
6- در خانه C10 فرمول A1+A2/D2 درج شده است. در صورت نسخه‌برداری از این فرمول در خانه D10 چه فرمولی در این خانه درج می‌شود؟
الف: A1+A2/D2 ب: C1+C2/D2 ج: B1+B2/C2 د: A1+A2/C
7- برای تعیین زاویه متن موجود در یک خانه کدامیک از زوایای زیر قابل قبول است؟
الف: ۱۰۰ ب: -۳۰۰ ج: ۱۲۰ د: -۴۵
۸- با استفاده از کدامیک از زبانه‌های موجود در کادر محاوره FORMAT CELLS می‌توان هم‌ترازی متنهای موجود در خانه‌های انتخابی را تنظیم نمود؟
الف: ALIGMENT ب: NUMBER ج: FONT د: PATTERN
9- کدامیک از گزینه‌های موجود در زبانه MUMBER کادر محاوره FORMAT CELLS امکان تعیین واحد پول را دارد؟
الف: CURRENEY ب: PERCENTAGE ج: SPECIAL د: NUMBER
10- تنظیمات مربوط به تعیین خطوط حاشیه در کدام زبانه از کادر محاوره FORMAT CELLS انجام می‌شود؟
الف: PATTERN ب: AVUMENT ج: BORDER د: FONT
11- دکمه             به منظور انجام کدام روش هم‌ترازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
الف: وسط‌چین ب: چپ‌چین ج: راست‌چین د: موازی
۱۲- برای افزایش پهنای یک سطر:
الف: مرز پایین آن را به طرف پایین درگ می‌کنیم
ب: مرز بالایی آن را به طرف بالا درگ می‌کنیم
ج: مرز پایین آن را به طرف بالا درگ می‌کنیم
د: مرز بالایی آن را به طرف پایین درگ می‌کنیم
 

13- فرمان NEW معادل کدام کلید است؟

الف: CTRL+W ب:‌ CTRL+N ج: CTRL+E د: هیچکدام
۱۴- برای ذخیره یک کارپوشه بعنوان یک TEMPLATE لازم است در پنجره Save as در کادر ………….. گزینه TEMPLATE را انتخاب کنیم.
الف:SAVE AS TYPE ب: SAVE IN ج: SAVE AS NAME د: FILE NAME
15- پوشه پیش‌فرض EXCEL برای ذخیره الگو چه نام دارد؟
الف: XISTAVT ب: EXCEL ج: TEMPLATE د: EXCEL TEMPLATE
16- فایل WORK SPACE عبارت است از:‌
الف: فایلی با پسوند XLW و حاوی چندین کارپوشه مجزا که آنها را بطور همزمان باز می‌کند
ب: فایلی با پسوند XLT که برای باز کردن چند کارپوشه در چند پنجره مجزا بکار می‌رود
ج: فایلی با پسوند SXLT برای باز کردن چند کارپوشه بکار می‌رود
د: فایلی با پسوند SXLS حاوی چند کارپوشه مجزا است
۱۷- برای مرتب کردن یک لیست:
الف: گزینه SORT را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
ب: گزینه FORM را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
ج: گزینه ARRANGE را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
د: گزینه AUTO FILTER را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
۱۸- در EXCEL محدوده داده‌ها را ………….. گویند.
الف: DATA RANGE ب: CHART TITLE ج: VALVE AXIS د: SERIES
19- طبقه‌بندی توابع در EXCEL بر چه اساسی انجام می‌شود؟
الف: نوع و کاربرد آنها ب: تقسیم‌بندی‌های تصادفی
ج: نوع داده‌هایی که با آنها سر و کار داریم د: تمامی موارد فوق
۲۰- کدام تابع برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی موجود در خانه‌های یک محدوده از صفحه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
الف: ROUND ب: AUTOSUM ج: AVERAGE د: ROUN,SUM
21- جهت به اشترا‌ک‌گذاری فایل‌های صفحه گسترده در شبکه کدام یک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
الف: tools/ share work book/ advance
ب: editing tools/ share work book/
ج: tools/ track changes
د: / highlight change tools/ track changes
 

22- برای استفاده از خاصیتAUTO FILL HANDLE و داده ساعت با اختلاف نیم‌ ساعت، کدام راه امکانپذیر است؟

الف: در دو سلول هم جوار اختلاف ساعت، نیم ساعت را باید رعایت کرد
ب: چنین راهی وجود ندارد
ج: در ابتدا و انتهای محدوده مشخص باید مقدار ابتدایی و نهایی را قرار داد
د: اختلاف ساعت، یک ساعت خواهد بود.
۲۳- برای اضافه کردن محدوده‌های مجزا از دیگر به محدوده انتخاب شده کدام گزینه صحیح است؟
الف: اجرای EDIT/ADD ب: پایین نگه داشتن SHIFT
ج: فشردن کلیدهای SHIFT+F8 د: همه موارد
۲۴- کدام گزینه در مورد TEMPLATE درست نیست؟
الف: یک شیوه قالب‌بندی است که به همراه دفتر کاری ذخیره می‌شود
ب: TEMPLATE فایلی است که برای کاربرگهایی که در دفتر کاری ایجاد می‌شوند مانند یک مدل عمل می‌کند
ج: برای ذخیره‌های TEMPLATE دستور FILE/SAVE را اجرا کرده و در قسمت FILE OF TYPE

گزینه *XLT TEMPLATE را انتخاب می‌کنیم

د: فایلهای TEMPLATE بصورت پیش‌فرض در پوشه TEMPLATES ذخیره می‌شوند.
۲۵- برای حذف محتویات یک سلول کدام گزینه صحیح می‌باشد؟
الف: RIGHT CLICK بر روی سلول موردنظر و انتخاب دستور CLEAR CONTENTS
ب: EDIT/CLEAR
ج: EDIT/DELETE
د: الف و ب
۲۶- LANDSCAPE در PAGE SETUP به مفهوم ………………. می‌باشد.
الف: زیاد بودن حاشیه کاغذ ب: افقی بودن کاغذ
ج: عمودی بودن کاغذ د: کم بودن حاشیه کاغذ
۲۷- در کادر protect workbook انتخاب گزینه ……………….. موجب می‌گردد تا از جابجایی تغییر اندازه و مخفی نمودن پنجره‌ها محافظت گردد؟
الف: structure ب: windows ج: password د: reenter password
28- در کادر protect workbook انتخاب گزینه ……………….. موجب می‌گردد تا از اضافه یا حذف یا مخفی یا تغییر نام یا کپی و جابجایی کاربرگ محافظت گردد؟
الف: structure ب: windows ج: password د: reenter password
29- خطای ………………. زمانی بوجود می‌آید که یک عبارت کسری مخرج صفر داشته باشد
الف: #value ب: #div/0 ج: ##### د: #name
30- خطای ……………….. زمانی بوجود می‌آید که پهنای سلول قابلیت نمایش محتویات آن را ندارد؟
الف: #value ب: #div ج: ##### د: #name
 

31- تابع روبرو چه می‌کند؟                                                                                    = Round(2.243,1)

الف: ۲.۲ ب: ۲.۱ ج: ۳ د: ۲
۳۲- کدامیک از توابع زیر منطقی است؟
الف: math &trig ب: lookup reference ج: text د: logical
33- اگر a2=20 و a3=40 باشد عبارت فرمولی =a2>a3 چه می‌شود؟
الف: true ب: false ج: TRUE د: FALSE
34- اگر A3=20 و A4=40 باشد نتیجه فرمول =IF(A4>=A3,OK,NOT OK) چیست؟
الف: OK ب: NOT OK ج: صفر د: #NAME
35- توسط فرمان …………. می‌توان رکوردهایی از لیست که دارای شرایط دلخواه کاربر باشند را انتخاب و فیلتر نمایید؟
الف: sort ب: subtotals ج: auto filter د: filter
36- جهت چاپ محدوده‌ای از کاربرگ جاری کدام یک از دستورهای زیر استفاده می‌شود؟
الف: select printing preferences ب: print rang
ج: set print area د: clear print area
37- جهت تعیین کیفیت چاپ برحسب dpi کدامیک از گزینه‌های زیر واقع در کادر تبادلی page setup استفاده می‌شود؟
الف: paper size ب: scaling
ج: print quality د: first page number
38- جهت چاپ کارپوشه کدام یک از گزینه‌های زیر واقع در کادر تبادلی print استفاده می‌گردد؟
الف: selection ب: active sheet
ج: entire work book د: page
39- جهت چاپ کاربرگ جاری کدامیک از زمینه‌های زیر واقع در کادر تبادلی print استفاده می‌گردد؟
الف: selection ب: active sheet
ج: entire work book د: page
40- با استفاده از کدامیک از حالتهای خصوصیات چارت می‌توان به عنوان مثال ، عنوان را تغییر داد؟
الف: chart source data ب: chart option
ج: chart type د: chart location
41- توسط کدامیک از حالتهای زیر می‌توان محل قرارگیری چارت را تغییر داد؟
الف: chart source data ب: chart option
ج: chart type د: chart location
42- تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش دسته‌بندی افقی و ارقام عددی محورهای مختصات در کدامیک از برگه‌های کادر chart wizard صورت می‌پذیرد؟
الف: title ب: gridlines ج: axes د: legend
43- برای دوران دادن متن از کدام منوی زیر استفاده می‌شود؟
الف: insert ب: format ج: tables د: drawing
44- به منظور ذخیره فایل‌هایی با پسوند htm جهت استفاده در سایتهای اینترنتی کدامیک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
الف: save ب: save as ج: save as web page د: save work sheet
45- برای اینکه تمام نوشته‌ها داخل یک سلول جای گیرند از کدام گزینه زیر استفاده می‌شود؟
الف: merge sheet ب: wrap text ج: shrink to fit د: امکانپذیر نیست
۴۶- فرمولهای تابعی در کدام منوی زیر قرار دارند؟
الف: view ب: edit ج: format د: insert
47- برای ایجاد بانک از کدام منوی زیر استفاده می شود؟
الف: view ب: data ج: tools د: edit
48- جهت اختصاص دادن $ به یک عدد از کدام گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
الف: currency ب: accounting ج: number د: الف و ب
۴۹- جهت کپی‌برداری از یک سلول از کدام کلید ترکیبی زیر استفاده می‌شود؟
الف: ctrl ب: alt ج: shift د: کلید ترکیبی ندارد
۵۰- کلید ترکیبی ایجاد chart چیست؟
الف: f2 ب: f9 ج: f11 د: f12
51- برای تغییر تعداد sheet پیش‌فرض از کدام منوی زیر استفاده می‌شود؟
الف: tools/option/view ب: tools/option/general
ج: tools/option/edit د: امکانپذیر نیست
۵۲- برای نمایش درآمدن منوها به صورت کامل در هنگام نمایش از کدام مسیر زیر استفاده می‌شود؟
الف: tools/customize ب: tools/option
ج: right click standard/ customize د: الف و ج
۵۳- اگر بخواهیم یک نمودار را تغییر دهیم:
الف: نمودار را انتخاب و مجدداًَ بر روی Icon: Chart Wizard رفته و نوع نمودار را تغییر می‌دهیم
ب: بر روی Icon: Chart Wizard رفته و نوع نمودار را تغییر می‌دهیم
ج: نمودار را انتخاب کرده و سپس Toolbar chart را باز می‌کنیم و بر روی Icon تغییر نمودار کلیک می‌کنیم.
د: موارد الف و ب
۵۴- عناوین نمودار titles چیست؟
الف: عنوان اصلی نمودار ب: عنوان محور افقی نمودار
ج: عنوان محور عمودی نمودار د: هر سه مورد
 

55- کدام گزینه صحیح است؟

الف: امکان تغییر فونت و رنگ عنوان نمودار وجود دارد
ب: امکان تغییر فونت و رنگ عنوان محورها وجود دارد
ج: امکان تغییر فونت و رنگ اعداد روی نمودارها وجود دارد
د: هر سه مورد
۵۶- اگر بر روی دکمه Press and hold &view sample کلیک کنیم:
الف: پیش نمایش از نمودار بدون اطلاعات خودمان داریم
ب: پیش نمایش از نمودار با اطلاعات خودمان داریم
ج: نمودار در یک sheet جدید ایجاد می‌کند
د: ب و ج
۵۷- در نمودار منظور از tick چیست؟
الف: فلشهای نمودار است
ب: خطوطی که نمودار را تقسیم می‌کند، است
ج: علامتهای کوچکی است که با محورها متقاطع هستند
د: موارد ب و ج
۵۸- منظور از Legend چیست؟
الف: اعدادی که روی محور yها نوشته می‌شوند ب: Labelهای روی محور xها هستند
ج: راهنمای نمودارها هستند د: موارد الف و ب
۵۹- برای انتخاب subtotals کدام مسیر را طی می‌کنیم؟
الف: Format/ Sub totals ب: Tool/ Sub totals
ج: Data/ Subtotals د: بستگی به نوع جدول دارد
۶۰- در کدامیک از دستورات زیر باید تابعی برای انجام عملیات مشخص شود؟
الف: Filter ب: Subtotal ج: Pivot table د: موارد ب و ج
۶۱- اگر بخواهیم برای لیست کارکنان یک اداره شرط سنی بالاتر از بیست و پنج سال را بگذاریم از کدام دستور استفاده می‌کنیم؟
الف: filter ب: filter Advanced
ج: conditional formatting د: هر سه مورد
۶۲- اگر یک filter Advanced اعمال کنیم:
الف: filter در همان محل اعمال می‌شود ب: filter در محل دیگری که ما انتخاب می‌کنیم اعمال می‌شود
ج: با توجه به انتخاب، الف و ب می‌تواند باشد د: حتماً در محل دیگری  filter اعمال می‌شود
 

63- اگر از منوی filter، Top3 را انتخاب کنیم:

الف: سه رکورد اول را نشان می‌دهد
ب: به طور صعودی مرتب کرده و سه تای اول را نشان میدهد
ج: به طور نزولی مرتب کرده و سه تای اول را نشان می‌دهد
د: حتماً باید Top10 باشد
۶۴- برای وارد کردن تاریخ جاری در سلول فعال کلیدهای ………….. را می‌زنیم.
الف: Crtl+” ب: Alt+; ج: Crtl+; د: Ctrl+D
65- اطلاعاتی که برای یک Pivot table استفاده می‌کنیم:
الف: از داخل خود Work Book است ب: از یک Book Work است
ج: از یک پایگاه داده دیگر است د: هر سه مورد
۶۶- دکمه Criteria در پنجره Form چه عملی را انجام می‌دهد؟
الف: ایجاد یک رکورد جدید ب: اعمال شرط برای جستجوی رکورد
ج: حذف رکورد د: هر سه مورد
۶۷- از Validation برای چه منظوری استفاده می‌شود؟
الف: اعمال شرط ب: نمایش رکوردهای خاص
ج: حل معادله د: نمایش پیغام مناسب و انجام عملی در هنگام بروز خطا
۶۸- اگر بخواهیم رنگ سلولهائی را که بر روی آنها شرط اعمال می‌کنیم به رنگ خاصی درآوریم از کدام گزینه
الف: filter ب: format cells
ج: Conditional formatting د: Advanced filter
69- اگر بخواهیم مقادیر بر حسب درصد در نمودار نمایش داده شوند از کدام نوع نمودار استفاده می‌کنیم؟
الف: ستونی ب: دایره‌ای ج: خطی د: هر سه مورد
۷۰- hyper link را می‌توان:
الف: بین Sheetها تعریف کرد ب: بین Work Book ها تعیین کرد
ج: بین دو فایل ایجاد کرد د: هر سه مورد
  71- فرمول excel با علامت ………………. شروع می شود.  
  الف:  * ب:  = ج:  $ د:  +  
  72- الویت انجام چهار عمل اصلی در فرمول‌های excel به کدام حالت زیر است؟  
  الف:  ضرب و تقسیم، جمع و تفریق ب:  تقسیم و ضرب، جمع و تفریق  
  ج:  جمع و ضرب، تقسیم و تفریق د:  ضرب و جمع، تقسیم و تفریق  
  73- برای انجام عملمیات موردنظر با ترتیب دلخواه باید عبارت را در داخل ……….. قرار داد.  
  الف:  کروشه ب:  دابل کوتیشن ج:  پرانتز د:  کوتیشن  
   

74- به فایلی متشکل از کاربرگ‌ها (Worksheet) …………………. گفته می‌شود.

 
  الف:  کارپوشه ب:  مرجع خانه ج:  ردیف د:  ستون  
  75- زمانی که در یک فرمول به جای عدد، متن یا مرجع خانه دیگری که شامل متن است وجود داشته باشد، کدام پیام خطا مشاهده می‌شود؟  
  الف:  #### ب:  #VALUE ج:  #DIV/o! د:  #REF  
  76- هرگاه خانه‌ای از قبل فعال باشد، با فشردن کلید ……… می‌توان آنرا قابل ویرایش نمود.  
  الف:  Ctrl ب:  F8 ج:  Alt د:  F2  
  77- برای جایگزین کردن محتویات یک یا چند خانه در یک کارپوشه از کدام فرمان زیر استفاده می‌شود؟  
  الف:  Edit/ Find ب:  Edit/ Replace ج:  Edit/ Go To د:  Edit/ Clear  
  78- کدام عبارت زیر نادرست است؟  
  الف:  در Excel می‌توان سرصفحه شامل اطلاعاتی از قبیل نام، تاریخ، شماره صفحه و غیره را معرفی کرد.  
  ب:  برای انتخاب کل یک ستون بر روی عنوان آن کلیک می‌کنیم.  
  ج:  در Excel توانایی چرخاندن یا جهت‌دار کردن متن یا عدد وجود ندارد.  
  د:  Excel امکان کاهش یا افزایش ابعاد چاپ کاربرگ را فراهم می‌کند.  
  79- برای کپی کردن یا افزایش تدریجی ورودی‌های یک خانه یا محدوده‌ای از خانه‌ها از ویژگی ………. استفاده می‌شود.  
  الف:  Protection ب:  Macro ج:  Hyperlink د:  Auto Fill  
  80- کدام گزینه زیر نشان‌دهنده یک مرجع مطلق است؟  
  الف:  D4 ب:  DS4$ ج:  $D$4 د:  [D]  
  81- به منظور محافظت از اطلاعات کاربرگ یا کارپوشه و عدم تغییر آنها توسط افراد دیگر، از کدام ویژگی Excel استفاده می‌شود؟  
  الف:  Protection ب:  Function ج:  Comments د:  Save as  
  82- ویژگی Atuo Fill در کدام مورد زیر کاربرد دارد؟  
  الف:  اعداد و سری‌ها ب:  روزها، ماه‌ها، سالها و زمان ج:  محاسبات د:  همه موارد  
  83- برای ایجاد پیوند بین کارپوشه‌های مختلف با یکدیگر از کدام ویژگی زیر استفاده می‌شود؟  
  الف:  Macro ب:  Auto full ج:  Hyperlink د:  Spelling  
  84- به منظور ضمیمه کردن یک یادداشت به خانه‌ها در Excel از کدام خصوصیت زیر استفاده می‌شود؟  
  الف:  Function ب:  Comments ج:  Sheet د:  Insert  
  85- در جمع کردن خانه‌های هم‌جوار B6 تا B4 کدام گزینه درست است؟  
  الف:  =SUM(B4,B6) ب:  =SUM(B4+B6) ج:  =SUM B4: B6 د:  =SUM(B4: B6)  
  86- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟  
  الف:  برنامه Excel یک برنامه کاربردی است ب:  برنامه Excel یک برنامه صفحه گسترده است  
  ج:  الف و ب د: ‌هیچکدام  
   

87- هر کاربرگ به صورت پیش فرض دارای ……………… ستون و …………….. ردیف (سطر) می‌باشد.

 
  الف:  ۲۵۶ ستون و ۶۵۵۳۶ سطر ب:  ۶۵۵۳۶ ستون و ۲۵۶ سطر  
  ج:  بصورت نامحدود می‌توانیم سطر ستونها را انتخاب کنیم د: ‌ ۲۵۶ ستون و ۲۵۶ سطر.  
  88- پسوند فایلها در نرم‌افزار Excel کدام گزینه است؟  
  الف:  DOC ب:  XLS ج:  BMP د:  PRN  
  89- برای اضافه کردن یک کاربرگ، گزینه ………. را از منوی Insert انتخاب می‌کنیم.  
  الف:  Rows ب:  Columns ج:  worksheet د:  Cells  
  90- جهت ذخیره‌سازی کارپوشه فعال کدام گزینه درست است.  
  الف:  file/ save ب:  ابزار Save از نوار ابزار ج:  Ctrl+s د:  همه موارد  
  91- اگر در هنگام ذخیره‌سازی فایل مسیری تعیین نکنیم، بطور پیش‌فرض فایل‌ها در مسیر ………. ذخیره می‌شوند؟  
  الف:  my computer ب:  my document ج:  داریو C د:  درایو D  
  92- جهت استفاده از کارکترهای ویژه و سمبلها از گزینه …………. منوی insert استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  symbol ب:  format ج:  character د:  الف و ب  
  93- جهت بازگرداندن تغییرات انجام شده در فایل از ……………. استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  منوی Edit گزینه undo ب:  کلید ctrl+z  
  ج:  ابزار undo از نوار ابزار د:  همه موارد  
  94- جهت ویرایش محتوای یک cell ابتدا آنرا با کلیک فعال می‌کنیم سپس کلید ………………. را می‌زنیم؟  
  الف:  f3 ب:  f2 ج:  f1 د:  f5  
  95- اصطلاح کارپوشه معادل مفهوم …………….. می‌باشد؟  
  الف:  folder ب:  file ج:  table د:  هیچکدام  
  96- به نوشتن توضیحی در مورد خانه پایین یا سمت راست در یک cell ………… گفته می‌شود.  
  الف:  lable ب:  برچسب ج: ‌ آدرس د:  الف و ب  
  97- گزینه Find چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  جست و جوی یک فایل از فایلهای باز شده ب:  برای مشخص کردن یک سلول  
  ج:  امکان پیدا کردن سطوح نامگذاری شده د:  امکان جست‌ و جوی رشته‌های متنی و فرمول‌ها  
  98- کلید HOME در اکسل چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  انتقال به پایین و بالا در یک صفحه‌ی کامل ب:  انتقال به سمت چپ‌ترین ستون  
  ج:  انتقال به سمت راست‌ترین ستون د: ‌ هیچکدام  
  99- گزینه Replace چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  امکان جست‌وجوی رشته‌های متنی  
  ب:  امکان جست‌وجوی فرمول  
  ج:  امکان جانشین کردن کلمات و عناصر موردنظر با عبارات مورد جست‌وجو را فراهم می‌کند.  
  د:  هر سه مورد  
  100- برای حذف کردن چند CELL پس از انتخاب آنها از منوی ……………… استفاده می‌شود.  
  الف:  Edit گزینه Clear ب:  Edit گزینه Delete  
  ج:  Edit گزینه Delete Sheet د:  هیچکدام  
  101- برای انتقال به آخرین خانه‌ی اشغال شده روی کاربرگ از کدام کلید استفاده می‌شود؟  
  الف:  Ctrl+End ب:  Page up ج:  page down د:  Insert  
  102- برای رسم نمودار بصورت جادوگر از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از دکمه Drowing بر روی نوار Standard ب:  از دکمه Autosum بر روی نوار Standard  
  ج:  از دکمه Chart Wizard بر روی نوار Standard د:  از دکمه Chart Type بر روی نوار Chart  
  103- فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+H در اکسل چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  ظاهر شدن کادر Replace ب:  ظاهر شدن کادر Find and Replace  
  ج:  ظاهر شدن کادر Go To د:  الف و ب  
  104- برای حاشیه گذاری بر روی نوشته‌های یک یا چند سلول از کدامیک استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  گزینه Patterns ب:  گزینه‌ Borders  
  ج:  گزینة Numbers د:  گزینه Font  
  105- کدام مورد در مورد Style در اکسل درست است؟  
  الف:  قالب‌بندی‌های مختلف سلولهای کاربرگ را می‌توان بعنوان یک Style در دفتر کاری ذخیره کرد.  
  ب:  با استفاده از کلمه Add در پنجره محاوره‌ای Style می‌توان یک Style را ویرایش نمود  
  ج:  شیوه‌ها با دستور Style از منوی Edit ایجاد می‌شود.  
  د:  ادغام Styleها امکان ندارد.  
  106- اگر نموداری را به اشتباه حذف کردید با استفاده کدام گزینه می‌توانید آنرا برگردانید؟  
  الف:  از دکمه Undo بر روی نوار Standard ب:  از منوی Edit گزینه‌ی undo  
  ج:  از منوی Viwe گزینه‌ی page break previwe د:  الف وب  
  107- برای درج تاریخ جاری در سلول فعال اکسل:  
  الف:  کلیدهای sift+f8 را فشار می‌دهیم. ب:  کلیدهای ctrl+enterرا فشار می‌دهیم.  
  ج:  کلیدهای ctrl+; را فشار می‌دهیم. د:  کلیدهای ctrl+d را فشار می‌دهیم.  
  108- منظور از Legend در نمودارهای Excel چیست؟  
  الف:  راهنمای کنار نمودار ب:  نمایش تمام عناصر نمودار  
  ج:  نمایش عبارت محور Xها د:  هیچکدام  
  109- به کمک کدام فرمان می‌توان یکسری داده را به رکورد واحد تبدیل نمود؟  
  الف:  فرمان Filter از منوی Data ب:  فرمان Form از منوی Data  
  ج:  فرمان Subtotal از منوی Data د:  هر سه مورد  
  110- تابع Count به چه منظور استفاده می‌شود؟  
  الف:  معدل یا میانگین گروهی از اعداد را محاسبه می‌کند  
  ب:  کوچکترین مقدار عددی در محدوده‌ی تعیین شده را برمی‌گرداند  
  ج:  تعداد خانه‌ها را در محدوده‌ی معین می‌شمارد  
  د:  هیچکدام  
  111- برای درج سریع عمل Sum برای محاسبات از کدام ویژگی استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Forms  
  ب:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Standard  
  ج:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Formatting  
  د:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Watch Window  
  112- گزینه HTML Save ad چه امکانی را برای ما فراهم می‌کند؟  
  الف:  این امکان را به ما می‌دهد که پرونده‌های Excel را همانند صفحات Web ذخیره نماییم.  
  ب:  بصورت فایل متنی ذخیره می‌کند.  
  ج:  اطلاعاتی مثل موقعیت و اندازه پنجره را برای تمام کارپوشه‌های باز شده ذخیره می‌کند  
  د:  الف و ج  
  113- برای طراحی یک کلید عملیاتی در صفحه‌ی کار در اکسل از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از دکمه‌ی Button بر روی نوار ابزار Drawing  
  ب:  از دکمه‌ی Option Button بر روی نوار ابزار Forms  
  ج:  از دکمه‌ی Button بر روی نوار ابزار Forms  
  د:  از دکمه‌ی Check Box بر روی نوار ابزار Forms  
  114- کلیدهای Alt+ page down یا Alt+ page up به چه منظوری استفاده می‌شود؟  
  الف:  انتقال در یک جهت مستقیم به طرف یک خانه ب:  انتقال به سمت بالا و پایین در صفحه‌ی کامل  
  ج:  سویچ از یک sheet به sheet دیگر د:  انتقال به سمت چپ و راست در صفحه‌ی کامل  
  115- برای مورب کردن نوشته در یک یا چند سلول از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Border  
  ب:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Alignment  
  ج:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Pattern  
  د:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Number  
  116- کلید F7 در اکسل چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  جانشین کردن عبارات و کلمات مورد نظر  
  ب:  ظاهر شدن کادر Chart Type در اکسل  
  ج:  ظاهر شدن کادر محاوره‌ای غلط گیر املائی  
  د:  هیچکدام  
  117- کدامیک در مورد گزینه‌ی Go To صحیح است؟  
  الف:  این امکان را به ما می‌دهد که داده‌ای را از یک sheet به sheet دیگر انتقال دهیم  
  ب:  امکان پیدا کردن سطوح نامگذاری شده را فراهم می‌کند  
  ج:  امکان جست‌وجوی رشته‌های متنی را به ما می دهد  
  د:  امکان جانشین ساختن کلمات و عبارات موردنظر را با عبارات مورد جست‌وجو میسر می‌سازد  
  118- با فشار دادن کدام کلید از صفحه کلید، پس از درج داده در یک سلول به سلول بعدی می‌توان رفت؟  
  الف:  Insert ب:  Tab ج:  F2 د:  Ese  
  119- وقتی یک سلول حاوی فرمول انتخاب می‌شود، فرمول درون آن در کجا مشاهده می‌شود؟  
  الف:  formula bar ب:  menu box ج:  worksheet د:  status bar  
  120- کدامیک از امکانات زیر در اکسل وجود دارد؟  
  الف:  مخفی کردن سطرها و ستون‌ها ب:  تغییر ارتفاع و پهنای سطر و ستون  
  ج:  مخفی کردن کاربرگ د:  همه موارد   

121- Excel اجازه انجام کدامیک از موارد زیر را می‌دهد؟

الف:  ایجاد فرم‌ها

ب:  ایجاد بودجه‌بندی

ج:  مرتب‌سازی فهرست‌سازی

د:  هر سه مورد

 

122- امکان برنامه‌نویسی کاربردی به زبان ………………………. در Excel پیش‌بینی شده است.

الف:  Visual C

ب:  Visual Basic

ج:  Visual C++

د:  هر سه مورد

 

123- هر فایل به طور پیش‌فرض از چند صفحه کاری (sheet) تشکیل شده است؟

الف:  دو

ب:  سه

ج:  چهار

د:  پنج

 

124- کدامیک از موارد زیر را نمی‌توان در Header یا Footer سفارشی مورد استفاده قرار داد؟

الف:  نام فایل

ب:  شماره سلول

ج:  شماره صفحه

د:  تاریخ

 

125- برای انتخاب محدوده‌های غیر پیوسته کدام گزینه صحیح است؟

الف:  پایین نگه داشتن کلید Alt به همراه Drag کردن روی محدوده‌های غیرپیوسته

ب:  پایین نگه داشتن کلید Shift به همراه Drag کردن روی محدوده‌های غیرپیوسته

ج:  پایین نگه داشتن کلید Ctrl به همراه Drag کردن روی محدوده‌های غیرپیوسته

د:  هر سه مورد

 

 

126- برای باز کردن کادر محاوره‌ای find کدام گزینه صحیح است؟

الف:  انتخاب گزینه find از منوی view

ب:  فشار دادن کلیدهای Ctrl + F

ج:  فشار دادن کلیدهای Alt + F

د:  انتخاب گزینه find از منوی file

 

127- اکسل آدرس ………………. سلول‌ها را به هنگام کپی یا انتقال محتویات محاسبات، تغییر نمی‌دهد؟

الف:  Absolute (مطلق)

ب:  Relative (نسبی)

ج:  Standard (استاندارد)

د:  Formated (قالب‌بندی)

 

128- کدام tab در page setup برای تنظیم تیتر و پانویس صفحه بکار می‌رود؟

الف:  sheet

ب:  Header/footer

ج:  margins

د:  page

 

129- برای ذخیره کردن یک کارپوشه به صورت الگو (Template) اکسل از چه پسوندی استفاده می‌کند؟

الف:  .XLT

ب:  .XLS

ج:  .XLW

د:  .XLC

 

130- اگر بخواهیم ستونهای A,C,H انتخاب شوند کدام دکمه صفحه کلید به هنگام کلیک بر روی عناوین ستونهای فوق باید فشار داده شود؟

الف:  shift

ب:  Alt

ج:  Ctrl

د:  Tab

 

131- برای ویرایش محتویات یک سلول کدام گزینه صحیح است؟

الف:  Double click روی سلول

ب:  انتخاب سلول موردنظر و سپس فشار دادن کلید F2 و انجام عمل ویرایش

ج:  فعال کردن سلول موردنظر و کلیک در نقطه دلخواه از محتویات سلول در نوار فرمول و انجام عمل ویرایش

د:  هر سه مورد

 

132- کدام دستور برای حذف محتویات سلولها بدون حذف رنگ زمینه آنها بکار می‌رود؟

الف:  Edit / clear / contents

ب:  All Edit / clear /

ج:  formats Edit / clear /

د:  comments Edit / clear /

 

133- برای تکثیر اعداد و متن و ورودیهای خاص از چه گزینه‌ای استفاده می‌شود؟

الف:  Auto correct

ب:  Auto fill

ج:  Auto format

د:  Auto sum

 

134- کدام منو برای نمایش یا پنهان‌سازی یک نوار ابزار به کار می‌رود؟

الف:  file

ب:  data

ج:  view

د:  format

 

135- برای اضافه کردن یک کاربرگ جدید به کارپوشه کدام فرمان از منوی Insert به کار می‌رود؟

الف:  New

ب:  Sheet

ج:  Worksheet

د:  Workbook

 

136- کدام گزینه چیدن داده‌ها، می‌تواند برای ادغام ۲ یا چند سلول انتخاب شده در درون یک سلول تنها بکار می‌رود؟

الف:  Wrap text

ب:  Orientation

ج:  Merge cells

د:  Center

 

137- کدام ابزار می‌تواند برای قالب‌بندی اعدادی که نمایش مقدار پولی را دارند بکار رود؟

الف:  Percent style

ب:  Currency style

ج:  Increase Decimal

د:  Comma style

 

138- برای تقلیل ارقام اعشار از چه گزینه‌ای استفاده می‌شود؟

الف:  Scientific decimal

ب:  Increase decimal

ج:  Fraction decimal

د:  Decrease decimal

 

139- کدامیک از مثالهای زیر، مثالی از تابع sum می‌باشد؟

الف:  =Sum(A4: A7)

ب:  =+A4: A7

ج:  (Sum(A4: A7)

د:  =A4+A5+A6+A7

 

140- اگر فرمول شما دربرگیرنده متن به جای عدد باشد چه پیغام خطایی صادر می‌شود؟

الف:  #Ref!

ب:  #Value!

ج:  # # # #

د:  #Div./0!

 

141- کدامیک از فرمولهای زیر در مورد تابع IF صحیح می‌باشد؟

الف:  =IF (C3>12);(“PASS”;”FAIL”)

ب:  =IF (C3>12;(PASS;FAIL))

ج:  =IF (C3>12);(PASS;FAIL)

د:  =IF (C3>12;”PASS”;”FAIL”)

 

142- فرمولهای از پیش تعریف شده در داخل Excel که برای منظور خاصی استفاده می‌گردد را چه می‌گویند؟

الف:  مقدار ثابت

ب:  آرگومان

ج:  تابع

د:  عنصر

 

143- در صورتی که بخواهیم سلول جدیدی اضافه کنیم کدام گزینه نشان‌دهنده انتقال سلول جاری به سمت راست می باشد؟

الف:  Entire column

ب:  shift cells Right

ج:  Entire Row

د:  shift cells left

 

144- اگر فرمولی را در سلول نوشته و فراموش کرده باشیم که علامت = را قبل از فرمول بنویسیم آنگاه:

الف: ‌ فرمول را قبول می‌کند

ب:  خود Excel علامت = را اضافه می‌کند

ج:  عبارت و فرمول نوشته شده بصورت متن درنظر گرفته می‌شود.

د:  پیغام خطا ظاهر می‌شود

 

145- کدامیک در مورد گزینه GO TO صحیح است؟

الف:  این امکان را به ما می دهد که داده‌ای را از یک Sheet به Sheet دیگر انتقال دهیم.

ب:  امکان پیدا کردن سطوح نامگذاری شده را فراهم می‌کند.

ج:  امکان جست و جوی رشته‌های متنی را به ما می‌دهد.

د:  امکان جانشین ساختن کلمات و عبارات مورد نظر را با عبارات مورد جستجو میسر می‌سازد.

 

146- کدامیک از موارد زیر در تنظیمات سبک Excel (Style) وجود دارند؟

الف:  تنظیمات فونت

ب:  قالب‌بندی عدد

ج:  تراز متن

د:  هر سه مورد

 

147- برای اینکه بر روی یکسری از اطلاعات شرط قرار دهیم کدامیک از گزینه‌های زیر را باید اجرا کرد؟

الف:  Style

ب:  Auto Format

ج:  Conditional Formatting

د:  Format Painter

 

148- خروجی فرمول =Round(123.798;2) چیست؟

الف:  ۱۲۴.۰۰

ب:  ۱۲۳.۸

ج:  ۱۲۳.۷۹

د:  ۱۲۳.۸۰

 

149- برای ارتباط sheet1 و sheet2 کدام فرمول زیر صحیح است؟ (با فرض اینکه sheet1 جاری می‌باشد)

الف:  =A3+sheet2%A4

ب:  =A3+sheet1%A4

ج:  =A3+sheet1!A4

د:  =A3+sheet2!A4

 

 

 

150- کدام دکمه ابزار ما را در جمع سریع محتویات یک سطر یا ستون جاری کمک می‌کند؟

الف:  sum

ب:  Quick Add

ج:  Quick sum

د:  Auto sum

 

151- اگر در تایپ، فرمول شما دربرگیرنده آدرس سلولی است که آن سلول کلاً حذف گردیده است چه پیغام خطایی ظاهر می‌شود؟

الف:  #Ref!

ب:  #Value!

ج:  # # # #

د:  #Div/.!

 

152- فرامین مربوط به فیلتر کردن رکوردهای لیست از کدام منو بار قابل دسترسی است؟

الف:  Data

ب:  tools

ج:  view

د:  Edit

 

153- برای نمایش کلیه رکودهای پنهان شده توسط Auto filter گزینه صحیح کدام است؟

الف:  انتخاب گزینه Restore از کادر محاوره‌ای Data form

ب:  انتخاب گزینه All از کادر کشویی مربوط به هر فیلد

ج:  انتخاب گزینه Show All از گزینه filter در منوی Data

د:  موارد ب و ج

 

154- فعال بودن کدام گزینه در کادر محاوره‌ای sort options سبب کنترل بزرگی و کوچکی حروف در عمل مرتب‌سازی می‌شود؟

الف:  match case

ب:  case sensitive

ج:  sort left to right

د:  sort top to bottom

 

155- اجزا یک نمودار در Excel به چه نامی شناخته می‌شود؟

الف:  objects

ب:  inserts

ج:  Appletها

د:  Bitها

۱۵۶- کدامیک از چهار کادر محاوره‌ای زیر مربوط به موقعیت نمودار می‌باشد؟

الف:  chart type

ب:  chart option

ج:  chart location

د:  chart source

 

157- کدام دکمه می‌تواند عرض ستون را به هنگام بکارگیری print preview تنظیم کند؟

الف:  Margins

ب:  setup

ج:  set width

د:  zoom

 

158- کدام نوع نمودار قادر به نمایش بیش از یک سری داده نمی‌باشد؟

الف:  نمودار دونات

ب:  نمودار دایره‌ای

ج:  نمودار رادار

د:  نمودار خطی

 

159- کدامیک از اصطلاحات زیر در نمودار بکار می‌رود؟

الف:  Title

ب:  Gridlines

ج:  Data Series

د:  همه موارد فوق صحیح است

 

160- کدام گزینه بخش page از کادر محاوره‌ای page setup به هنگام چاپ یک کاربرگ بسیار بزرگ با ستونهای متعدد به کار گرفته می‌شود؟

الف:  Portrait

ب:  Scale Page

ج:  Fit to

د:  Paper quality

 

161-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف: صفحه گسترده , صفحه ای جدول بندی شده است که اطلاعات مختلف عددی و حرفیدر خانه های آن قابل نگهداری است

ب: بین اطلاعات صفحه گسترده ارتباط منطقی برقرار است

ج: اطلاعات موجود در جدول مورد سازماندهی و پردازش نرم افزارصفحه گسترده واقع است

د: همه موارد

۱۶۲-اگر پس ازوارد کردن اطلاعات در یک سلول کلید enter را فشار دهیم………….؟

الف: سلول سمت راست جاری خواهد شد.

ب: سلول سمت چپ جاری خواهد شد.

ج: سلول پایین جاری خواهد شد.

د: بسته به تنظیماتیکه در منویTool/option انجام داده ایم سلول پایین, راست, بالا یا چپ جاری خواهد شد.

 

162-کدامیک از گزینه های زیر درباره یادداشت متن صحیح است؟

الف: در سلول محتوی یادداشت متندر گوشه بالا سمت راست نماد دارای مثلث کوچک قرمزرنگیمی باشد

ب: اگر نشانگر ماوس را به هر کجایاین سلول نزدیک کنیم محتوی یادداشت متن را می بینیم

ج: امکان تغییر مکان با تغییر اندازه کادر یادداشت متن وجود دارد

د:  همه موارد

 

164-به کمک ویژگی نزول در Excel می توانیم………..؟

الف: خانه های با محتوی متغیر داشته باشیم

ب:  بین اطلاعات چند کالابرگ ارتباط برقرارکنیم

ج: محاسبات آماری پیچیده را به صورت هوشمندو سریع سازماندهی کنیم

د: همه موارد

 

165-برای انتخاب یک ستون کامل…………..؟

الف: روی نام سلول کلیک می کنیم

ب: از منوی Format گزینه Column/Selection را انتخاب می کنیم

ج: روی یکی از سلولهای آن کلیک راست کرده وسپس گزینه Select All را انتخاب می کنیم

د: همه موارد

 

166-کدامیک از گزینه های زیر برای لغو عملکرد اخیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف: Ctrl+z                      ب:  Edit/undo                         ج: Ctrl+y                د: گزینه الف و ب

 

167-کدامیک از گزینه های زیر مفهوم Shrink To Fit را می رساند؟

الف: کوچک یا بزرگ کردن سایز قلم تا جای که کاملاً در سلول جای بگیرد

ب: شکستن اضافه خطوط به خط بعد تا جای که کاملاً در سلول جای بگیرد

ج: ادغام دو سلول مجاور تا متن مورد نظر کاملاً در سلول جای بگیرد

د: حذف کاراکترهای اضافه متن تا کاراکترهای باقی مانده کاملاًدر سلول جای بگیرد

 

168-کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف:  برای تغییر ارتفاع یک سطرراهی به جز تغییر اندازه ارتفاع آن بر حسب میلیمتر در کادرمحاورهای                   Row Height وجود ندارد.

ب:  برای تنظیم دقیق پهنای یک ستون از کادر محاورهای Column Width استفاده می کنیم

ج: اگر خط کش فعال نباشد امکان تنظیم ارتفاع سطر یا عرض ستون به کمک ماوس وجود ندارد.

د:  در صورت تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون نیز به اندازه ۰۱/۰ میلی متر تغییر خواهد کرد.تاريخ : سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ | 15:47 | نویسنده : رضا نجفی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.