۱) یک برنامه جهت اجرا در کدام حافظه قرار میگیرد؟

الف)ROM ب)RAM ج)دیسک سخت      د)فلاپی دیسک

۲) عمل پردازش اطلاعات درکدام قسمت کامپیوتر انجام می شود؟

الف ) درداخل دیسک سخت                               ب) درداخل واحد پردازنده مرکزی یا CPU

ج) درداخل حافظه د) هیچکدام

۳) کدامیک از کامپیوتر های زیر از نظر قدرت پردازش قوی­تر است؟

الف) Main Frameب) Pc ج) Super Computerد) Mini Computer

4) کدامیک از قسمتهای کامپیوتر علاوه بر انجام وظایف خود بر فعالیت واحد های دیگر نیز نظارت دارد؟

الف) OSب) Alu ج) Cpu د) Cu

5) حروفی که در بالای کلیدها نمایش داده میشود همراه کدام کلید تایپ میشود؟

الف )Alt ب )Insert ج)Ctrl د)Shift

6)اگر کامپیوتر به روشی غیر از انتخاب گزینه Shut Down خاموش گردد در شروع مجدد ویندوز چه برنامه ای فعال می شود؟

الف)Disk cleanup ب) Scan Disk ج) Back up د) Disk Management

7) صفحه نمایشهای لمسی

الف ) به عنوان یک دستگاه خروجی محسوب می شوند .

ب) یکدستگاه ورودی وخروجی محسوب می شوند .

ج) یک دستگاه ورودی محسوب می شوند .

د) همه گزینه ها نادرست است .

۸)کدامیک ازگزینه های زیر جزء قطعات اصلی سخت افزار برای کار کامپیوتراست؟

الف)پردازنده         ب)پویشگر      ج)بلندگو          د)واژه پرداز

۹)سرعت کامپیوتر بر حسب چه واحدی سنجش می شود؟

الف(cpu بMHZ( ج)RAM د)MB

10) Restart ) به چه معناست ؟

الف ) خاموش کردن               ب) راه اندازی مجدد       ج) خارج شدن از شبکه                    د) حالت انتظار

۱۱))اجزای اصلی سخت افزار در یک کامپیوتر کدام است؟

الف) واحد کنترل واحد ورودی و خروجی

ب) واحد حساب ومنطق وکنترل حافظه

ج) ریزپردازنده ( CPU ) حافظه واحد ورودی وخروجی

د) CPU واحدکنترل ومحاسبه ومنطق حافظه

۱۲) کدامیک از چاپگرهای زیر چاپگر غیر ضربه ای می باشد؟

الف)Dot Matrix ب)Daisy wheel ج)چاپگر خطی د)لیزری

۱۳) کدام نرم افزار مدیریت سیستم را بعهده دارد ؟

الف) نرم افزار سیستمی             ب) نرم افزار کاربردی           ج) نرم افزار گرافیکی        د)هیچکدام

۱۴) کامپیوترهای PC جزء کدام یک از رده‌های زیر محسوب می‌شوند؟

الف)کامپیوترهای‌بزرگ           ب)کامپیوترهای‌کوچک      ج)ابر کامپیوترها          د)ریز کامپیوترها

۱۵) کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر از چاپگرهای دیگر است؟

الف)چاپگرهای سوزنی         ب)چاپگرهای جوهرافشان       ج) چاپگرهای لیزری                د)چاپگرهای حرارتی

۱۶)چگونه می توان از کادر محاوره ایShut downکامپیوترخود را خاموش کرد؟

الف)Shut down ب)Stand by ج)Restrat د)موارد ب و ج

۱۷)هنگامی که برنامه خاصی را اجرامیکنیم وکامپیوترشما نمی تواند در همان لحظه برنامه را اجرا کند با زدن چه کلیدهایی آن برنامه آزاد

می شود؟

الف)ALT+CTRL+DELETE ب)ALT+CTRL+TAB

ج)CTRL+ALT+SHIFT د)SHIFT+TAB+ALT

18)کلید میانبر Undo چیست؟

الف) Ctrl+D ب)Ctrl+Y ج)Ctrl+U د) Ctrl+Z

19) کدام گزینه روش نمایش آیکونها را در پنجره های ویندوز تغییر میدهد ؟

الف ) Arrang ب ) View ج ) Properties د ) File

20)چگونه می توان پوشه ها وفایلها را براساس حروف الفبا مرتب کرد؟

الف)Right Click|Arrange Icon|Data ب)Right Click|Arrange Icon|Size

ج)Right Click|Arrange Icon|Type د)Right Click|Arrange Icon|Name

21)چگونه می توان ر سطل بازیافت را خالی نمود؟

الفEmpty Recycle Bin ( بDelete( ج)Restore د)Referesh

22) برای انتخاب متوالی فایلها و پوشه ها علاوه بر انتخاب از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) Shift ب)Alt ج)Ctrl د) Esc

23)با انتخاب کدام گزینه از منوی View در پنجره می توان بیشترین اطلاعات در مورد فایل ها و پوشه ها را در کمترین فضای ممکن نمایش داد؟

الف) Details ب)Large Icon ج)Small  Icon د)List

24) برای بستن پنجره ها از طریق صفحه کلید از ترکیب کلیدهای ………….. استفاده می شود.

الف) Alt+Cب) Alt+F4ج) Ctrl+Cد) Ctrl+Esc

25)چگونه می توان یک پوشه را کپی کرد؟

الف)copy|paste ب)cut|paste

ج)ازمنویEditگزینه copy وبعداز همان منو گزینه paste را انتخاب می­کنیم           د(الف و ج

۲۶)پایین نگه داشتن  چه کلیدی میتوان پوشه های غیرمجاور را انتخاب کرد؟

الف)ALT ب)SHIFT ج)CTRL د)TAB

27)به منظور نمایش سریع منوی Start از کدام کلید میانبر استفاده میکنیم ؟

الف) Alt+Tabب) Ctrl+Escج) Ctrl+F4د) Alt+Space

28) در کادر محاوره ای print در کدام قسمت می توان صفحه های پراکنده ای چاپ کرد؟(مثلا صفحه های ۱و۶و۹)

الف)pages ب)number of copies ج)current page د)All

29) کلید میانبر Windows Explorer :

الف) Windows Key+Aب) Windows Key+F2

ج) Windows Key+E د) Windows Key+W

30) پسوند فایلهای متنی………….. وبا دستور…………. ذخیره می شود.

الف)save as- pad ب)save-wri ج)save-txt د)save as-doc

31) جهت عدم انتقال اطلاعات حذف شده به صندوق بازیافت علاوه بر delete از کلید …………. استفاده میکنیم.

الف) Enterب) Ctrl ج) Shiftد) Alt

32) جهت جستجوی سریع از کدام قسمت برنامه Help استفاده میکنیم؟

الف) Indexب) Searchج) Pick A Taskد) Did You Know

33= برای انتخاب تمام آیکون های موجود در یک درایو یا پوشه کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) ctrl+A ب) ctrl+u ج) edit+ selec all د) الف و ب

۳۴) کدامیک از گزینه های زیر باعث می شود نوار وظیفه همیشه بر روی پنجره باز قرار گیرد؟

الف) auto ب) auto hide ج) always on top د) show icon

35)برای تنظیم کاغذ برای چاپ به صورت افقی یا خوابیده از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف) portrait ب) source ج) landscape د)pagesize

36) گزینه CC به کدام مفهوم می باشد؟

الف)دریافت کنندگان رونوشت کاربنی                      ب) دریافت کنندگان رونوشت کاربنی مخفی

ج) دریافت کننده پاسخ                                           د) دریافت کننده ارجاع

۳۷) در آدرس WWW.YAHOO.COM ، COM :

الف) پروتکل انتقال اطلاعات              ب)ID ج) نام حوزه د) نوع حوزه

۳۸) در صورتیکه در هنگام SEARCH عبارت BOOK+COMPUTER را تایپ نماییم:

الف) سایتهایی که در آنها هر دو کلمه COMPUTER و BOOK وجود دارد را نمایش میدهد

ب) سایتهایی که در آنها دو کلمه COMPUTER و BOOK وجود ندارد را نمایش میدهد

ج) سایتهایی که در آنها یکی از  دو کلمه COMPUTER و BOOK وجود دارد را نمایش میدهد

د) سایتهایی که در آنها هر دو کلمه یا یکی از کلمات COMPUTER و BOOK وجود دارد را نمایش میدهد

۳۹) به کامپیوتری که در شبکه به کامپیوترهای دیگر سرویس میدهد چه گفته میشود ؟

الف) Client ب) Node ج)Server د)Workstation

40)در برنامه Out Look Express پوشه Draft چه کاربردی دارد؟

الف)به منظور قرار گرفتن ایمیل های دریافت شده

ب)به منظور ایمیل های مشخص شده برای حذف

ج) به منظور قرار گرفتن نامه های نوشته شده و آماده ارسال

د) به منظور قرار گرفتن نامه های تکمیل نشده  سازماندهی و تصحیحات بیشتر

۴۱) برای اینکه آدرس یک صفحه وب در حال بازدید را بعنوان HOME PAGE در نظر بگیریم کدام گزینه از پنجره INTERNET OPTIONS میتواند صحیح باشد؟

الف( سربرگ GENERAL گزینه USE CURRENT

ب( سربرگ GENERAL گزینه USE DEFAULT

ج( سربرگ ADVANCED گزینه USE BLANK

د( سربرگ PROGRAMS گزینه USE CURRENT

42)چگونه یک پنجره جدید در مرورگر اینترنت ایجاد کنیم؟

الفCtrl+O( ب)Alt+S ج)Ctrl+N د)Alt+N

43) برای پاسخ دادن به پیام رسیده به همان فرد  در صندوق پستی خود از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Message | Reply ب)Message|Rply to sender ج)Reply All د)Send

44)فیلدی که آدرس افرادی که باید یک کپی ازنامه فعلی داشته باشند درآن قرارمی گیرد چه نام دارد؟

الف)Bcc ب)Cc ج)Attach د)هیچکدام

۴۴) برای نگهداری سایتهای موردعلاقه خود آنها را در چه پوشه ای قرار می دهیم؟

الف)Home Page ب)Favorites ج)Save د)Print

45) برای نوشتن خودکارآدرس سایت درنوارآدرس ازکدام کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود؟

الف) Ctrl+Altب) Ctrl+Shift ج)Ctrl+Enter د)Ctrl+Spacrbar

46) برای نمایش و یا عدم نمایش تصاویر در صفحات وب کدام گزینه صحیح است؟

الف( TOOLS/INTERNET OPTIONS/ADVANCE/SHOW PICTURE

ب) TOOLS/INTERNET OPTIONS/PROGRAMS/SHOW PICTURE

ج) VIEW/INTERNET OPTIONS/ PROGRAMS /SHOW PICTURE

د) VIEW /INTERNET OPTIONS/ADVANCE/SHOW PICTURE

47) علامت SUBJECT یک E-MAIL که REPLY شده است چیست ؟

الف) REPLY ب)FORWARD ج) REPLY ALL د)RE

48) برای سازمان دهی سایتهای مورد علاقه در FAVORITES چه گزینه ای را باید انتخاب کنیم ؟

الف) LINKES ب) OFFER TITLE ج) ORGANIZE د) IMPORTED BOOKMARKS

49) برای اینکه وقتی وارد شبکه اینترنت میشویم IE وارد سایت خاصی نشود از کدام گزینه زیر استفاده میکنیم؟

الف) CURRENT ب) DEFULT ج) BLANK د) ب و ج

۵۰)به آرایش یا معماری شبکه گفته می­شود.

الف) SET UP ب) FTP ج) RING د) TOPOLOGYتاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ | 15:9 | نویسنده : رضا نجفی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.